Nyhetsbrev Juli – 3/2023

I detta nummer av Huddinge Jaktvårdsförenings Nyhetsbrev informerar vi om hur arbetet med de olika projekten går och om lite nyheter inför höstens skytte. Styrelsen och arbetsgrupperna har jobbat intensivt med det framåtriktade arbetet, både nya projekt och äldre dito som tidigare blivit liggande utan åtgärd av skilda orsaker.

Swishbetalning

Swishbetalning kommer att fungera på alla banor till hösten, tester med wifi-förstärkare har genomförts. Det innebär att fr.o.m. 1 augusti går klubben över till Swish-betalning på alla banor och verksamheter dvs Hagel, Rådjur, Älg, Pistol, Jägarexamen och Skytteskola. Säkrare och enklare för alla besökare och för föreningens funktionärer som slipper hantera kontanter. Det underlättar även för vår kassör som sparar tid på mindre administration (till grillen behövs dock fortfarande kontanter).

SportAdmin

Klubbens nya digitala administrativa system för medlemmarna, har skrivits på officiellt och under augusti kommer klubbens representanter att genomgå utbildning. Brevutskick till medlemmar som saknar, eller har en icke fungerande e-postadress, har gjorts under juli för att komplettera medlemsregistret som ligger till grund för Sport-Admin. Det innebär, som tidigare utlovats, snabbare nyhetsförmedling och bättre underlag till medlemmarna t.ex. inför kommande årsmöten. Ytterligare en fördel med SportAdmin är de digitala medlemskorten som kommer att distribueras i appen för alla medlemmar och funktionärer (en positiv uppgradering från tidigare medlemskort i pappersform).

Bunkern

Bunkern har försetts med nytt lås och hårdvara då flera banor tidigare haft svårt att öppna dörren. Nu funkar allt som det ska och låsen skyddas också med ett nymonterat väderskydd.

Föreningsintygen

För ansökan av nya licenser och förnyelse av gamla sker nu detta via 
klubbens mailadress intyg@hjvf.se. Istället för att knyta hanteringen till någon specifik person tas alla ansökningar nu omhand av den grupp som utsetts av föreningen för en större säkerhet och tillförlitlighet i hanteringen.

Ekonomigruppen

Ekonomigruppen har nu gått igenom och förbättrat rapportstrukturen för samtliga verksamheter och redovisningen fr.o.m. höstsäsongen kommer att vara betydligt mer rättvisande och detaljerad. Det innebär att styrelsen och medlemmarna får en mer korrekt bild av verksamheten och ett bättre underlag för den ekonomiska planeringen. Nästa uppdrag är att fastslå rutiner för inköp och kontroll av kostnader och investeringar med olika nivåer kopplat till behörighet. I detta arbete ingår även att gå igenom kontoplanen för alla verksamheterna och säkerställa att intäkter och kostnader redovisas på rätt sätt. Styrelsen, inte ekonomigruppen, skall enligt beslut vid årsmötet-23 presentera skillnaden mellan betalt och icke betalt funktionärsarbete, samt den status detta ger, senast 30/9-23. Hela motionen ses 16:4 årsmötesprotokollet. Resultatet kommer att redovisas i kommande nyhetsbrev.

Bangruppen

Bangruppen planerar nu för den fortsatta utvecklingen av banan utifrån de premisser som gäller kort- resp. långsiktigt tillsammans med miljögruppen och service/byggnad. Det innebär att handlingsplaner tas fram både övergripande för klubbens utveckling långsiktigt och i det korta perspektivet hur samarbetet mellan verksamheterna ska öka tillgängligheten för medlemmarna.

Bunkern

Till hösten kommer anslaget i bunker med larmrutiner att uppdateras med rätt uppgifter.

Bommen

Bommen utsattes under sista veckan i juni för sabotage, någon skar med kapverktyg sönder låsbygeln. Om avsikten var att komma ut eller in är oklart, inga inbrott har registrerats.

Pistolsektionen

Pistolsektionen fick enligt önskemål godkänt att köpa 3st Ruger Mark 4 cal.22LR, dessa med fabrikstrimmade trycken. Vidare kommer dåligt fungerande gamla vapen att skrotas.

Pistolsektionen har nu också fått medlemskap i Svartkrutsskyttefederationen till glädje för alla svartkrutsintresserade. Mer information om detta finns på pistolbanan. Föreningsintygen hanteras av styrelsen som tidigare, men ansökningarna görs i samråd med vår nye sekreterare/pistol Tage Borg.

Styrelsen

Styrelsen har under första halvåret ändrat sammansättning, befintliga ledamöter bytt roll, suppleanter blivit ordinarie, i kommande nyhetsbrev kommer styrelsen presenteras med namn och funktionsbeskrivning.

På mailgruppen styrelsen@hjvf.se är ni alltid välkomna att ställa frågor eller komma med idéer gällande klubben och det övergripande arbetet. Specifika banfrågor svaras bäst på av resp. banchef, kontaktuppgifterna finns på hemsidan.

Styrelsen Huddinge Jaktvårdsförening