Nyhetsbrev Juli – 3/2023

I detta nummer av Huddinge Jaktvårdsförenings Nyhetsbrev informerar vi om hur arbetet med de olika projekten går och om lite nyheter inför höstens skytte. Styrelsen och arbetsgrupperna har jobbat intensivt med det framåtriktade arbetet, både nya projekt och äldre dito som tidigare blivit liggande utan åtgärd av skilda orsaker.

Swishbetalning

Swishbetalning kommer att fungera på alla banor till hösten, tester med wifi-förstärkare har genomförts. Det innebär att fr.o.m. 1 augusti går klubben över till Swish-betalning på alla banor och verksamheter dvs Hagel, Rådjur, Älg, Pistol, Jägarexamen och Skytteskola. Säkrare och enklare för alla besökare och för föreningens funktionärer som slipper hantera kontanter. Det underlättar även för vår kassör som sparar tid på mindre administration (till grillen behövs dock fortfarande kontanter).

SportAdmin

Klubbens nya digitala administrativa system för medlemmarna, har skrivits på officiellt och under augusti kommer klubbens representanter att genomgå utbildning. Brevutskick till medlemmar som saknar, eller har en icke fungerande e-postadress, har gjorts under juli för att komplettera medlemsregistret som ligger till grund för Sport-Admin. Det innebär, som tidigare utlovats, snabbare nyhetsförmedling och bättre underlag till medlemmarna t.ex. inför kommande årsmöten. Ytterligare en fördel med SportAdmin är de digitala medlemskorten som kommer att distribueras i appen för alla medlemmar och funktionärer (en positiv uppgradering från tidigare medlemskort i pappersform).

Bunkern

Bunkern har försetts med nytt lås och hårdvara då flera banor tidigare haft svårt att öppna dörren. Nu funkar allt som det ska och låsen skyddas också med ett nymonterat väderskydd.

Föreningsintygen

För ansökan av nya licenser och förnyelse av gamla sker nu detta via 
klubbens mailadress intyg@hjvf.se. Istället för att knyta hanteringen till någon specifik person tas alla ansökningar nu omhand av den grupp som utsetts av föreningen för en större säkerhet och tillförlitlighet i hanteringen.

Ekonomigruppen

Ekonomigruppen har nu gått igenom och förbättrat rapportstrukturen för samtliga verksamheter och redovisningen fr.o.m. höstsäsongen kommer att vara betydligt mer rättvisande och detaljerad. Det innebär att styrelsen och medlemmarna får en mer korrekt bild av verksamheten och ett bättre underlag för den ekonomiska planeringen. Nästa uppdrag är att fastslå rutiner för inköp och kontroll av kostnader och investeringar med olika nivåer kopplat till behörighet. I detta arbete ingår även att gå igenom kontoplanen för alla verksamheterna och säkerställa att intäkter och kostnader redovisas på rätt sätt. Styrelsen, inte ekonomigruppen, skall enligt beslut vid årsmötet-23 presentera skillnaden mellan betalt och icke betalt funktionärsarbete, samt den status detta ger, senast 30/9-23. Hela motionen ses 16:4 årsmötesprotokollet. Resultatet kommer att redovisas i kommande nyhetsbrev.

Bangruppen

Bangruppen planerar nu för den fortsatta utvecklingen av banan utifrån de premisser som gäller kort- resp. långsiktigt tillsammans med miljögruppen och service/byggnad. Det innebär att handlingsplaner tas fram både övergripande för klubbens utveckling långsiktigt och i det korta perspektivet hur samarbetet mellan verksamheterna ska öka tillgängligheten för medlemmarna.

Bunkern

Till hösten kommer anslaget i bunker med larmrutiner att uppdateras med rätt uppgifter.

Bommen

Bommen utsattes under sista veckan i juni för sabotage, någon skar med kapverktyg sönder låsbygeln. Om avsikten var att komma ut eller in är oklart, inga inbrott har registrerats.

Pistolsektionen

Pistolsektionen fick enligt önskemål godkänt att köpa 3st Ruger Mark 4 cal.22LR, dessa med fabrikstrimmade trycken. Vidare kommer dåligt fungerande gamla vapen att skrotas.

Pistolsektionen har nu också fått medlemskap i Svartkrutsskyttefederationen till glädje för alla svartkrutsintresserade. Mer information om detta finns på pistolbanan. Föreningsintygen hanteras av styrelsen som tidigare, men ansökningarna görs i samråd med vår nye sekreterare/pistol Tage Borg.

Styrelsen

Styrelsen har under första halvåret ändrat sammansättning, befintliga ledamöter bytt roll, suppleanter blivit ordinarie, i kommande nyhetsbrev kommer styrelsen presenteras med namn och funktionsbeskrivning.

På mailgruppen styrelsen@hjvf.se är ni alltid välkomna att ställa frågor eller komma med idéer gällande klubben och det övergripande arbetet. Specifika banfrågor svaras bäst på av resp. banchef, kontaktuppgifterna finns på hemsidan.

Styrelsen Huddinge Jaktvårdsförening

Nyhetsbrev Juni – 2/2023

Föreningen har, som bekant för de flesta, tyvärr förlorat sin mångårige ordförande Kjell Herza som avled den 3:e juni.  Styrelsen och medlemmarna i Huddinge Jaktvårdsförening beklagar sorgen och är med familjen i den här svåra stunden. 

Som vi meddelade i förra nyhetsbrevet har föreningens vice ordförande, Peter Gransell, nu axlat det ansvarsfulla jobbet som ny ordförande. Styrelsen och övriga medlemmar gör allt för att hjälpa till under övergången för att allt ska kunna fungera på ett bra sätt. Planeringen har förstås blivit tvungen att justeras och prioriteras om efter det som har hänt men mycket av projekten rullar på som de ska.

Vad händer nu under sommaren inför uppstarten av höstsäsongen?

Swishbetalning

Under den senaste månaden har swish testats på hagelbanan och har fungerat utmärkt. Målet är att till nya säsongen ska Swish fungera på samtliga banor och verksamheter, projektgruppen håller på att förstärka signalerna där det behövs. Så snart allt tekniskt fungerar kommer målsättningen att vara att banan blir kontantfri.

SportAdmin

Klubbens nya digitala administrativa system för medlemmarna, har påbörjats i projektform och hoppas kunna vara i drift under hösten. Fördelarna med det nya systemet är bl.a digitala medlemskort, enklare betalningar, nyhetsbrev samt pushnotiser för information som snabbt behöver komma ut till medlemmarna och enklare administration.

Bunkern

Bunkern har försetts med nytt lås och hårdvara då flera banor tidigare haft svårt att öppna dörren. Nu funkar allt som det ska och låsen skyddas också med ett nymonterat väderskydd.

Föreningsintygen

För nya licenser och förnyelse av gamla sker nu via klubbens mailadress intyg@hjvf.se. Istället för att knyta hanteringen till någon specifik person tas alla ansökningar nu omhand av den grupp som utsetts av föreningen för en större säkerhet och tillförlitlighet i hanteringen.

Ekonomigruppen

Ekonomigruppen har nu påbörjat det viktiga arbetet med att förbättra rapportstrukturen gällande banorna och den övriga verksamheten för att få en bättre ekonomisk uppföljning. I gruppens arbete ingår även att säkerställa rutinerna för inköp och fakturahantering och att fastställa ansvarsområden, attesträtt etc. De nya rutinerna och verksamhetsstrukturerna beräknas vara klara och i full gång till banornas öppnande i augusti.

På mailgruppen styrelsen@hjvf.se är ni alltid välkomna att ställa frågor eller komma med idéer gällande klubben och det övergripande arbetet. Specifika banfrågor svaras bäst på av resp. banchef, kontaktuppgifterna finns på hemsidan.

Till sist vill vi önska alla medlemmar en riktigt fin, glad och solig Midsommar!

Styrelsen Huddinge Jaktvårdsförening

Vila i frid

HJVF’s tidigare ordförande Kjell Herza har avlidit under föregående helg.

Kjell som var föreningens ordförande under 30 år, kommer vara saknad.

Styrelsen

Föreningsintyg

För att förenkla och effektivisera hanteringen av föreningslicenser har klubben nu skapat en ny mailadress, intyg@hjvf.se, dit alla medlemmar ska skicka sina nya ansökningar och önskemål om förnyade föreningsintyg. Mailadressen hanteras av klubbens utsedda administratörer av föreningsintyg som sammanställer dessa för godkännande, eller avslag, av styrelsen på nästkommande styrelsemöte.

Alla medlemmar som mailat till Kjell H de senaste 2 månaderna uppmanas härmed att skicka in sina ärenden igen till ovan mailadress om det gäller föreningsintyg så att styrelsen kan följa upp och säkerställa att inget faller mellan stolarna under denna övergångsperiod. För övriga ärenden som mailades till Kjell kan dessa skickas direkt till styrelsen, styrelsen@hjvf.se

Nyhetsbrev 1/2023

Enligt önskemål från Huddinge JVF’s medlemmar har styrelsen nu beslutat att kontinuerligt informera om klubbens aktiviteter i ett mycket efterlängtat nyhetsbrev. Inledningsvis kommer nyhetsbreven att publiceras här på klubbens hemsida men vi undersöker även andra möjligheter och plattformar för att göra informationen mer tillgänglig via e-post.

Nyheter, information och bra-att-veta kommer på detta sätt att kunna förmedlas snabbare och det var även vad som efterfrågades av en av motionerna till årsmötet. På detta möte kom det även upp önskemålet om att resultat-och balansräkning, inskickade motioner etc skulle skickas till medlemmarna i god tid inför årsmötet. Med nyhetsbrevets kommande funktion blir nu också detta möjligt och kommer att tillhöra rutinen inför kallelsen till kommande årsmöten.

Styrelsen har nu haft sina konstituerande möten där roller och arbetsgrupper har bestämts. Styrelsens sammansättning hittar ni på www.hjvf.se/foreningen/styrelsen och den främsta målsättningen har varit att förstärka ett flertal roller med ytterligare kunskaper och med backup så att verksamheten inte är så sårbar. Både roller och arbetsgrupper har tillsatts utifrån de önskemål från medlemmarna som har kommit fram, dels under året och dels på årsmötet genom motionerna och under de gemensamma diskussionerna.

Arbetsgrupperna, nedan, har därför strukturerats upp och kompletterats upp med lämplig kompetens:

HJVF Miljö: ansvarar för att HJVF’s miljöarbete motsvarar de krav som ställs.

HJVF Ekonomi: utvecklar klubbens ekonomi- och redovisningssystem samt resultatkontroll.

HJVF Bana: planerar kort-och långsiktigt för klubbens banutveckling.

HJVF Kommunikation: utvecklar och ansvarar för klubbens medlemskommunikation.

HJVF Service: ansvarar för vägunderhåll och gemensamma faciliteter.

HJVF Byggnad: övergripande ansvar för gemensamma lokaler.

Vi är verkligen glada över att nu kunna publicera klubbens första nyhetsbrev och planerar redan för nästa. Har ni några frågor så är ni alltid välkomna att kontakta respektive banchef eller styrelsen direkt, kontaktuppgifterna finns på hemsidan www.hjvf.se

Styrelsen Huddinge Jaktvårdsförening

Förbud mot blyhagel på HJVF

Eftersom EU:s blyhagelsförordning trätt i kraft utan att några nationella riktlinjer presenterats gäller förbudet inom de områden som anges i RAMSAR-konventionen, och 100 meter från dessa. Det innebär att det intill att Naturvårdsverket presenterat sina riktlinjer är hela vårt banområde att betrakta som förbjudet i fråga om skytte med blyhagel. Detta omfattar i praktiken endast jägarskoleverksamhet och jägarexamensprov då det råder förbud mot blyhagel på hagelbanan sedan många år tillbaka.

Medlemsavgifter

Under de närmsta dagarna borde ni få fakturan på medlems avgiften samt kallelse till årsmötet i er Brevlåda.

Har den inte kommit skicka ett mail till info@hjvf.se, med adress uppgifter så skickar vi en ny.
Har den kommit och ni vill inte vara medlem längre, skicka ett mail till ovan adress så vi vet. Det underlättar vår medlems hantering.

Med vänlig hälsning Styrelsen Hjvf

Inskjutningsbanorna endast för medlemmar i HJVF

Styrelsen har tvingats besluta att icke medlemmar inte längre får använda våra inskjutningsbanor. Detta beslut grundar sig på återkommande misskötsel i olika former.

Från dagens datum (2018-11-12) får endast medlemmar i HJVF skjuta in sina vapen på våra inskjutningsbanor.

Vänligen respektera detta/Styrelsen HJVF