Medlemsavi 2024 SportAdmin

Idag, tors 8/2-2024 har medlemsavin för år 2024 skickats ut till alla medlemmar genom Sportadmin.

Har du som medlem INTE fått någon avisering? Maila styrelsen@hjvf.se med din aktuella mailadress och telefonnummer.

Info SportAdmin inför 2024

Sportadmin kommer sjösättas under januari/februari 2024. Mer info kommer löpande men tills dess kan alla medlemmar ladda ner appen.

Har du flyttat eller bytt telefonnummer? Se till att föreningen har korrekta uppgifter till dig som medlem. Maila uppgifterna till styrelsen@hjvf.se

Nyhetsbrev December – 7/2023

Efter det glädjande beskedet om klubbens förlängda arrende som meddelades i det förra nyhetsbrevet återkommer vi nu med en summering av 2023 som utlovat.

Arbetet under året som gått har för den nya styrelsen varit inriktat på medlemsnytta och modernisering, områden som visade sig vara väldigt eftersatta. 

Vad det gäller medlemsnytta kom det tydligt fram på årsmötet att medlemmarna efterfrågade mer löpande information under året och bättre ekonomiska underlag i god tid inför kommande årsmöten;

 • Nyhetsbrev per email, varav detta är det 7:e, är en kontinuerlig målsättning för att hålla medlemmarna informerade om vad som händer i klubben.
 • Beslut har tagits om att resultat-& balansräkning ska skickas ut till medlemmarna i god tid föreÅrsmötet för att ge möjlighet att ställa relevanta frågor etc kring ekonomin.
 • En gemensam mailadress för föreningsintyg intyg@hjvf.se har skapats då tidigare arbetssätt och bemanning gjorde hanteringen osäker.
 • SportAdmin, ett nytt digitalt medlemsprogram, är på väg att införas, mer om detta under ”I pipelinen”.
 • Medlemsdagar/arbetsdagar har bestämts ska genomföras både på vår och höst för intresserade medlemmar. Arbete blandat med social samvaro där styrelse och banchefer finns på plats för medlemmarna.

En arbetskrävande och mycket viktig del har moderniseringen av klubbens verksamhet varit.  Med sig efter årsmötet fick styrelsen uppgiften att börja med de mest grundläggande genomgångarna; sortera viktiga dokument och handlingar som var utspridda och osorterade.  Vapenlicenserna var ett exempel där flera vapen och licenser inte överensstämde sinsemellan eller saknades. Grundläggande inköps- & attestrutiner saknades helt och bokföringen och verifikationerna uppfyllde i många fall inte det man kallar god bokföringssed.  Styrelsen hade också att gå igenom de sidoverksamheterna som jägarexamen och skytteskolan där redovisning och underlag var långt ifrån tillfredsställande.

Den nya styrelsens första föga avundsvärda uppgift blev därför att helt inrikta arbetet på att rensa ut och strukturera upp verksamheten för att kunna möta det en ideell förenings medlemmar ska kunna förvänta sig:

 • Bokföringen har genomlysts av en upphandlad utomstående bokföringsbyrå och slutrapporten bekräftar stora brister. Kontantredovisningen beskrivs som särskilt undermålig, att det kan förekomma brottsliga handlingar (stöld/trolöshet mot huvudman), men att det inte går att avgöra genom att titta på de handskrivna sammanställningarna för år 2020-2022.
 • Att ett fåtal tidigare styrelseledamöter tagit ut bilersättning utan särskild förklaring är nu stoppat av styrelsen.
 • Inköpsrutinerna har dokumenterats och varje faktura ska nu godkännas av två personer och för större belopp krävs ett styrelsebeslut. Inköpsdokumentet finns tillgängligt för de medlemmar som vill ta del av detta.
 • Fakturor som inte stämmer med föreningens krav på tydlighet enligt inköpsrutinerna returneras och ska kompletteras innan betalning eventuellt sker.
 • Licenser och klubbvapen har inventerats och kompletterats i de fall de inte har stämt överens.
 • Jägarexamen och Skytteskolans verksamhet har gåtts igenom av en projektgrupp och utifrån den har styrelsen beslutat att pausa verksamheten tills vidare. Pga stor mängd ofullständiga underlag, undermålig kontoplan och märkliga konteringar har lönsamheten och föreningsnyttan för dessa verksamheter inte kunnat utredas i bokföringen.
 • Mot bakgrund av de brister och felaktigheter som uppdagats och konfirmerats vid genomlysningen gällande tidigare bokföring och redovisning, förbehåller sig styrelsen rätten att gå vidare på de sätt som anses lämpligt. Detta inbegriper kontakter och/eller anmälningar till myndigheter.
 • Styrelsen tog ett principbeslut att betalt arbete inte ska förekomma i föreningen efter att berörda parter inte kommit in med någon redovisning gällande detta.
 • Swish infördes efter sommaruppehållet för att underlätta för medlemmarna och funktionärerna trots ett visst internt motstånd. Det innebär en säkrare och enklare hantering för skjutledare och kassör och med mindre risk för svinn.
 • Styrelsen påminner om att HJVF nu är kontantfria att SWISH gäller vid alla banor(korvkassor undantagna). Om tekniken sviker vid försök till betalning måste senare försök göras, kontanter är inget alternativ längre. Namnlistan vid skjutledarplatsen kan nyttjas som minnesstöd. Vidare är det av vikt att även skyttar med skjutkort registreras i den elektroniska redovisningen.
 • Inventering av ammunition och övrig förbrukningsmateriel har genomförts på alla banor och verksamheter och rapporterats in till styrelsen.
 • Vår nya webadministratör har lagt ner ett stort jobb med allt bakomliggande jobb med bl.a den digitala rapporteringen och upprensningen av e-postadresser.  All e-post till föreningen går nu via föreningens egna mailkonton och inte till privata sådana.

I pipelinen;

 • Bokföringen kommer efter acklamation vid senaste styrelsemötet läggas över på en ny bokföringsbyrå, detta för att förbättra, förenkla och få kontroll på ekonomin.
 • SportAdmin, det nya medlemsprogrammet, stoppades under hösten för att avvakta förlängningen av arrendeavtalet. Det kommer nu att rullas ut under januari månad och innebär bättre medlemskommunikation, lättare och kostnadsfria utskick inför årsmöten, pushnotiser om något snabbt behöver meddelas osv.  Elektroniskt medlemskort och betalning via telefon är andra fördelar med programmet. Viktigt är att alla medlemmar ser till att e-postadresser och mobilnummer är uppdaterade.
 • Nyhetsbreven ska skickas kontinuerligt till alla medlemmar och kompletteras med pushnotiserna från SportAdmin vid behov.
 • Jägarexamen och Skytteskola tar den oberoende arbetsgruppen vidare från det projekt som genomförts och tittar på ev lönsamhet och intresse för framtida bruk. 
 • Bangruppen fortsätter nu med planeringen på längre sikt vad det gäller avtal och utveckling av skjutbanan i samråd med kommunen.
 • Rådjursbanan har legat i träda en längre tid men verkar nu få sin lösning till vårsäsongen. Ny banchef har tillträtt och börjat med arbetet att få ihop intresserade skjutledare. 
 • Vi planerar även utbyggnad av rådjursbanan med elektronisk markering som ska kunna användas ihop med befintlig slug/markmålsbana. En arbetsgrupp har fått i uppdrag att ta fram underlag och kalkyl åt styrelsen.
 • Öppet Hus för intresserade icke-medlemmar och medlemmar kommer att anordnas under våren. Under pandemin beslöt föreningen att inte anordna dessa så det blir ett uppskattat tema nu när vi kommer igång igen.
 • Skjutledarna som gör ett stort ideellt arbete för föreningens kommer också att uppmärksammas under vårkanten. Det blir en del aktiviteter som ska främja samarbetet mellan banorna och visa föreningens uppskattning för de som lägger mycket tid på att alla ska kunna komma till en öppen och fungerande bana. 
 • Nyckelinventeringen fortsätter och under i samband med det ses även säkerheten över på banan. Vi kommer även att begära in klubbnycklarna från inaktiva funktionärer då de bättre behövs för nytillkomna sådana.
 • Pistolsektionen har under senhösten och fortsatt nu då vintern börjat haft svårt att fylla alla skjutledarpassen.  Att vi som medlemmar gör lite mer och fyller på med flera pass än de förväntade är nödvändigt för att alla de vapenlösa medlemmarna skall kunna delta. 
 • Sist men inte minst vill styrelsen tacka Ronnie Cannerfelt för allt arbete som han har lagt ner som styrelseledamot och Banchef Pistol under många år. Ronnie och styrelsen önskar Bosse Jordmark lycka till i rollen som ny Banchef Pistol 2024

Styrelsen vill med detta nyhetsbrev också passa på att önska alla medlemmar, funktionärer, skjutledare och besökare på vår bana

God Jul & Gott Nytt År

I sista minuten:

Observera att motioner måste vara styrelsen tillhanda senast 2024-01-31 för att komma med i kallelsen till årsmötet.

På mailgruppen styrelsen@hjvf.se är ni alltid välkomna att ställa frågor eller komma med idéer gällande klubben och det övergripande arbetet. Specifika banfrågor svaras bäst på av respektive banchef enligt nedan, kontaktuppgifterna finns även på hemsidan.

Pistolbanan: ​pistolstyrelsen@hjvf.se

Älgbanan: ​alg@hjvf.se

Rådjursbanan:​ radjur@hjvf.se

Hagelbanan:​ hagelstyrelsen@hjvf.se

Styrelsen Huddinge Jaktvårdsförening

Extra nyhetsbrev December – 6/2023

Planeringen var att vi skulle komma med ett nyhetsbrev först i mitten av december men vi kände att vi inte kunde hålla på de goda nyheterna för klubben ända till dess; 

Det är enligt bangruppen nu klart med förlängningen av arrendekontraktet till 2029 och vi kan istället fokusera fullt ut på att utveckla banan för medlemmarna. I pipelinen ligger ett flertal projekt som de olika arbetsgrupperna successivt kommer att sjösätta, mer information om detta kommer längre fram.

Vi vill också samtidigt tacka alla som kom på klubbdagen den 12:e november för lite arbete och viktigast av allt, mingel vid korvgrillen. Detta planeras att bli en återkommande aktivitet för klubbens medlemmar, närmast på tur står den sedvanliga städdagen i vår.

På gång till våren är också en gemensam aktivitetsdag för klubbens ideellt arbetande skjutledare med testskytte på alla banor. Preliminärt planeras då en återkommande skjutledartävling med pistol, studsare och hagelbrakare, plus korvmingel så klart.

Med detta sagt så återkommer vi med det ordinarie nyhetsbrevet runt mitten av december. Det blir ett fullspäckat nyhetsbrev med en summering av 2023, ett år som varit mycket utmanande med prioritering på medlemsnytta och modernisering. Vi kommer också att berätta en hel del om planerna inför framtiden.

På mailgruppen styrelsen@hjvf.se är ni alltid välkomna att ställa frågor eller komma med idéer gällande klubben och det övergripande arbetet. Specifika banfrågor svaras bäst på av respektive banchef enligt nedan, kontaktuppgifterna finns även på hemsidan.

Pistolbanan: ​pistolstyrelsen@hjvf.se

Älgbanan:​ alg@hjvf.se

Rådjursbanan:​ radjur@hjvf.se

Hagelbanan:​ hagelstyrelsen@hjvf.se

Styrelsen Huddinge Jaktvårdsförening

Info

Jägarexamen & Skytteskolan är tyvärr för närvarande pausade och översyn pågår. Vi kommer på hemsidan att redovisa när verksamheten åter är igång.

Frågor? Maila styrelsen@hjvf.se

Styrelsen HJVF

Nyhetsbrev November – 5/2023

I det senaste nyhetsbrevet berättade vi att pistolsektionen sökte efter en ny banchef och vi kan nu meddela att sektionen har hittat en vice banchef som valts in i pistolstyrelsen. Detta med avsikt att till nyåret 2024 föreslå denne som ny banchef för huvudstyrelsen.

För rådjursbanan tillträder Rolf S nu som ny banchef istället för Jerker E som tog på sig rollen temporärt i somras. Jerker var även tidigare banchef och är väl insatt i rådjursbanan och kommer att stötta upp Rolf under överlämnandet i oktober/november.

Välkommen till Huddinge Jaktvårdsförenings klubbdag söndag 12 november kl 09.00

Huddinge JVF välkomnar alla medlemmar till klubbdagen den 12:e november. På agendan står en höstfixardag där vi ser över banorna inför vinterns och vårens aktiviteter och ges tillfälle att möta andra medlemmar, styrelse och bancheferna.

Har du några frågor, funderingar eller bra idéer är detta ett ypperligt tillfälle att dryfta dessa med styrelsemedlemmarna och bancheferna på plats på banan.

Grillen kommer att gå varm och köksmästarna kommer att bjuda på korv och dricka och en stunds mingel runt grillen.

Ps, ett par långa villastegar för ogräsåtgärd på skjutvallarna för kulbanorna behövs. Kontakta resp banchef för samordning.

På mailgruppen styrelsen@hjvf.se är ni alltid välkomna att ställa frågor eller komma med idéer gällande klubben och det övergripande arbetet. Specifika banfrågor svaras bäst på av respektive banchef enligt nedan, kontaktuppgifterna finns även på hemsidan.

Pistolbanan: pistolstyrelsen@hjvf.se

Älgbanan: alg@hjvf.se

Rådjursbanan: radjur@hjvf.se

Hagelbanan: hagelstyrelsen@hjvf.se

Styrelsen Huddinge Jaktvårdsförening

Nyhetsbrev Oktober – 4/2023

Sex månader har nu gått sedan den nya styrelsen tillsattes och arbetet har varit intensivt under dessa månader för att uppfylla medlemmarnas och klubbens önskemål. 

I detta det fjärde nyhetsbrevet tar vi upp vad som hittills har gjorts och varför, stort som smått, och hur vi går vidare med att förbättra klubbens verksamheter.

Kontinuerliga nyhetsbrev är något som efterfrågats av medlemmarna och var en av de åtgärder som sjösattes så snart som det var möjligt. Här meddelas löpande vad som händer i klubben och i de olika sektionerna, för tillfället via e-post men i framtiden även via sms och pushnotiser. Till skillnad från tidigare anser styrelsen detta vara en högt prioriterad uppgift då klubbens verksamhet bygger på ideellt arbete och medlemsnytta.

Övertagande av ordförandeskapet pågår och har framförallt koncentrerats på att strukturera upp de viktigaste dokumenten som licenser, avtal och kommunikation med kommunen och skytteförbunden. Här har krävts, och krävs, mycket jobb att ta in underlagen från den analoga världen till den digitala och arbetet beräknas fortsätta under hösten.

Ekonomisk struktur och uppföljning har parallellt med nyhetsbrevet och övertagandet av ordförandeskapet varit det mest prioriterade arbetet sedan den nya styrelsen tillträdde. Organisationsstruktur, rapportering och uppföljning har lämnat en hel del att önska och har löpande förbättrats under de fem första månaderna:

 • Swish har införts för att minska riskerna med pengahantering och få en bättre uppföljning med minskade kostnader.
 • Digital rapportering från varje bana/verksamhet ger bättre uppföljning på intäkter och förbrukning av material och kopplar dessa till rätt konto i bokföringen.
 • Kontoplanen har kompletterats i de fall där intäkter och utgifter inte har matchat föreningens organisation vad det gäller banor och verksamheter, dvs Hagelbanan, Rådjursbanan, Älgbanan, Pistolbanan, Skytteskolan och Jägarexamen.
 • Regler för inköp har tagits fram och beslutats om på styrelsemöte. Reglerna beskriver vem som får handla på föreningens konto, vilka beloppsgränser som finns och vilka leverantörer som får användas. Alla fakturor och inköp ska dessutom attesteras av ytterligare en person för att säkerställa att inköpet är befogat.
 • Leverantörsfakturor ska redovisa specifikt vilket/vilka material som inköpts och vem som har gjort det. Vid ekonomigruppens stickprov av tidigare års bokföring har fakturor och inköp som inte möter dessa krav hittats. Mot bakgrund av genomförda stickprov har styrelsen beslutat att låta en oberoende bokföringsbyrå göra en bedömning av räkenskaperna. Eventuella nya leverantörsfakturor som inte uppfyller föreningens och bokföringslagens krav kommer att returneras och inte betalas.
 • Inventering har påbörjats med syfte att få bättre kontroll över förbrukning och fördelning av t.ex ammunition mellan de olika banorna och verksamheterna.
 • Skytteskolans och Jägarexamens verksamhet har genomgåtts som separata projekt på styrelsens uppdrag med påföljande styrelsebeslut om förbättrad redovisning vad det gäller organisation, avtal, lönsamhetsuppföljning och redovisning.  Eventuell vidare utveckling av verksamheterna har övergått till arbetsgrupper som kommer att ta fram de underlag som för styrelsen behöver för att ta beslut från.
 • Ideellt arbete, vid vårt årsmöte mars 2023 utlovades en redogörelse för hur föreningen gör åtskillnad på obetalt ideellt arbete och betalt arbete senast sista september.  Styrelsen har intill dagen för nyhetsbrevet inte fått in någon förklaring från sektionerna berörda av frågan och kommer därför att på kommande styrelsemöte påbörja ett strategibeslut i denna fråga. 

Igångsättande av SportAdmin, det nya digitala medlemsregistret, fortlöper som tidigare men har blivit lite försenat pga svårigheterna att få fram underlaget för uppladdning, Styrelsen räknar med att underlag och utbildning ska vara klart under oktober månad. Viktigt är att alla medlemmar ser till att egna e-postadresser och mobilnummer uppdateras vid eventuella ändringar.

Lite övrigt, tidigare nämnt och onämnt:

 • Nya info-lappar ang larmet är nu uppsatta på aktuella ställen. Informationen om hur du ska göra om larmet går, vart du ska ringa och hur du ska återsälla larmet är uppdaterat.
 • Föreningsintyg har fått en central e-postadress och minskar risken för att intygen blir liggande och därmed försenade, adressen är intyg@hjvf.se
 • Bunkerns lås har bytts ut och fungerar bättre nu. Klubbens rekommendation är att alltid vara minst två personer vid öppning och stängning av bunkern.
 • Pistolsektionen har köpt in tre stycken Ruger kal 22LR och bytt ut några av de mest slitna lånevapnen.
 • Pistolsektionen har dessutom blivit medlem i Svartkrutsskyttefederationen för alla de som gillar krutrök.

Kommande aktiviteter:

Vid årsmötet2023 avgick med kort varsel banchefen pistol, tidigare banchefen återinträdde och har sedan dess aktivt sökt rekrytera till sektionen. Högt prioriterat är nu att hitta en ny kandidat till banchefsjobbet vilket pistolstyrelsen nu jobbar med, mer information kommer.

Förutom pågående projektarbeten och de löpande arbetsuppgifterna för styrelse och funktionärer planeras nu för en kommande ”HJVF Klubbdag”.

Syftet med klubbdagen är att ge medlemmarna i de olika sektionerna tillfälle att lära känna varandra och styrelsemedlemmarna, genomföra lite gemensamma arbeten som slyröjning, rensning av vallar mm på de olika banorna och att kunna ventilera frågor och idéer under dagen. Målsättningen är att detta ska bli en stående aktivitetet och självklart kommer grillen att gå varm så att alla åker hem trötta, mätta och belåtna.

Boka söndagen den 12/11 kl. 9.00 – så ses vi på banan för en trevlig dag.

Som synes har mycket hänt under den nya styrelsens sex första månader med en nödvändig genomgång och förbättring av klubbens organisation, rutiner, redovisningar och uppföljningar för medlemmarnas bästa. Än återstår dock mycket arbete, både med utveckling och dagligt arbete, som vi återkommer med i kommande nyhetsbrev.

På mailgruppen styrelsen@hjvf.se är ni alltid välkomna att ställa frågor eller komma med idéer gällande klubben och det övergripande arbetet. Specifika banfrågor svaras bäst på av respektive banchef enligt nedan, kontaktuppgifterna finns även på hemsidan.

Pistolbanan: pistolstyrelsen@hjvf.se

Älgbanan: alg@hjvf.se

Rådjursbanan: radjur@hjvf.se

Hagelbanan: hagelstyrelsen@hjvf.se

Styrelsen Huddinge Jaktvårdsförening

Nyhetsbrev Juli – 3/2023

I detta nummer av Huddinge Jaktvårdsförenings Nyhetsbrev informerar vi om hur arbetet med de olika projekten går och om lite nyheter inför höstens skytte. Styrelsen och arbetsgrupperna har jobbat intensivt med det framåtriktade arbetet, både nya projekt och äldre dito som tidigare blivit liggande utan åtgärd av skilda orsaker.

Swishbetalning

Swishbetalning kommer att fungera på alla banor till hösten, tester med wifi-förstärkare har genomförts. Det innebär att fr.o.m. 1 augusti går klubben över till Swish-betalning på alla banor och verksamheter dvs Hagel, Rådjur, Älg, Pistol, Jägarexamen och Skytteskola. Säkrare och enklare för alla besökare och för föreningens funktionärer som slipper hantera kontanter. Det underlättar även för vår kassör som sparar tid på mindre administration (till grillen behövs dock fortfarande kontanter).

SportAdmin

Klubbens nya digitala administrativa system för medlemmarna, har skrivits på officiellt och under augusti kommer klubbens representanter att genomgå utbildning. Brevutskick till medlemmar som saknar, eller har en icke fungerande e-postadress, har gjorts under juli för att komplettera medlemsregistret som ligger till grund för Sport-Admin. Det innebär, som tidigare utlovats, snabbare nyhetsförmedling och bättre underlag till medlemmarna t.ex. inför kommande årsmöten. Ytterligare en fördel med SportAdmin är de digitala medlemskorten som kommer att distribueras i appen för alla medlemmar och funktionärer (en positiv uppgradering från tidigare medlemskort i pappersform).

Bunkern

Bunkern har försetts med nytt lås och hårdvara då flera banor tidigare haft svårt att öppna dörren. Nu funkar allt som det ska och låsen skyddas också med ett nymonterat väderskydd.

Föreningsintygen

För ansökan av nya licenser och förnyelse av gamla sker nu detta via 
klubbens mailadress intyg@hjvf.se. Istället för att knyta hanteringen till någon specifik person tas alla ansökningar nu omhand av den grupp som utsetts av föreningen för en större säkerhet och tillförlitlighet i hanteringen.

Ekonomigruppen

Ekonomigruppen har nu gått igenom och förbättrat rapportstrukturen för samtliga verksamheter och redovisningen fr.o.m. höstsäsongen kommer att vara betydligt mer rättvisande och detaljerad. Det innebär att styrelsen och medlemmarna får en mer korrekt bild av verksamheten och ett bättre underlag för den ekonomiska planeringen. Nästa uppdrag är att fastslå rutiner för inköp och kontroll av kostnader och investeringar med olika nivåer kopplat till behörighet. I detta arbete ingår även att gå igenom kontoplanen för alla verksamheterna och säkerställa att intäkter och kostnader redovisas på rätt sätt. Styrelsen, inte ekonomigruppen, skall enligt beslut vid årsmötet-23 presentera skillnaden mellan betalt och icke betalt funktionärsarbete, samt den status detta ger, senast 30/9-23. Hela motionen ses 16:4 årsmötesprotokollet. Resultatet kommer att redovisas i kommande nyhetsbrev.

Bangruppen

Bangruppen planerar nu för den fortsatta utvecklingen av banan utifrån de premisser som gäller kort- resp. långsiktigt tillsammans med miljögruppen och service/byggnad. Det innebär att handlingsplaner tas fram både övergripande för klubbens utveckling långsiktigt och i det korta perspektivet hur samarbetet mellan verksamheterna ska öka tillgängligheten för medlemmarna.

Bunkern

Till hösten kommer anslaget i bunker med larmrutiner att uppdateras med rätt uppgifter.

Bommen

Bommen utsattes under sista veckan i juni för sabotage, någon skar med kapverktyg sönder låsbygeln. Om avsikten var att komma ut eller in är oklart, inga inbrott har registrerats.

Pistolsektionen

Pistolsektionen fick enligt önskemål godkänt att köpa 3st Ruger Mark 4 cal.22LR, dessa med fabrikstrimmade trycken. Vidare kommer dåligt fungerande gamla vapen att skrotas.

Pistolsektionen har nu också fått medlemskap i Svartkrutsskyttefederationen till glädje för alla svartkrutsintresserade. Mer information om detta finns på pistolbanan. Föreningsintygen hanteras av styrelsen som tidigare, men ansökningarna görs i samråd med vår nye sekreterare/pistol Tage Borg.

Styrelsen

Styrelsen har under första halvåret ändrat sammansättning, befintliga ledamöter bytt roll, suppleanter blivit ordinarie, i kommande nyhetsbrev kommer styrelsen presenteras med namn och funktionsbeskrivning.

På mailgruppen styrelsen@hjvf.se är ni alltid välkomna att ställa frågor eller komma med idéer gällande klubben och det övergripande arbetet. Specifika banfrågor svaras bäst på av resp. banchef, kontaktuppgifterna finns på hemsidan.

Styrelsen Huddinge Jaktvårdsförening

Nyhetsbrev Juni – 2/2023

Föreningen har, som bekant för de flesta, tyvärr förlorat sin mångårige ordförande Kjell Herza som avled den 3:e juni.  Styrelsen och medlemmarna i Huddinge Jaktvårdsförening beklagar sorgen och är med familjen i den här svåra stunden. 

Som vi meddelade i förra nyhetsbrevet har föreningens vice ordförande, Peter Gransell, nu axlat det ansvarsfulla jobbet som ny ordförande. Styrelsen och övriga medlemmar gör allt för att hjälpa till under övergången för att allt ska kunna fungera på ett bra sätt. Planeringen har förstås blivit tvungen att justeras och prioriteras om efter det som har hänt men mycket av projekten rullar på som de ska.

Vad händer nu under sommaren inför uppstarten av höstsäsongen?

Swishbetalning

Under den senaste månaden har swish testats på hagelbanan och har fungerat utmärkt. Målet är att till nya säsongen ska Swish fungera på samtliga banor och verksamheter, projektgruppen håller på att förstärka signalerna där det behövs. Så snart allt tekniskt fungerar kommer målsättningen att vara att banan blir kontantfri.

SportAdmin

Klubbens nya digitala administrativa system för medlemmarna, har påbörjats i projektform och hoppas kunna vara i drift under hösten. Fördelarna med det nya systemet är bl.a digitala medlemskort, enklare betalningar, nyhetsbrev samt pushnotiser för information som snabbt behöver komma ut till medlemmarna och enklare administration.

Bunkern

Bunkern har försetts med nytt lås och hårdvara då flera banor tidigare haft svårt att öppna dörren. Nu funkar allt som det ska och låsen skyddas också med ett nymonterat väderskydd.

Föreningsintygen

För nya licenser och förnyelse av gamla sker nu via klubbens mailadress intyg@hjvf.se. Istället för att knyta hanteringen till någon specifik person tas alla ansökningar nu omhand av den grupp som utsetts av föreningen för en större säkerhet och tillförlitlighet i hanteringen.

Ekonomigruppen

Ekonomigruppen har nu påbörjat det viktiga arbetet med att förbättra rapportstrukturen gällande banorna och den övriga verksamheten för att få en bättre ekonomisk uppföljning. I gruppens arbete ingår även att säkerställa rutinerna för inköp och fakturahantering och att fastställa ansvarsområden, attesträtt etc. De nya rutinerna och verksamhetsstrukturerna beräknas vara klara och i full gång till banornas öppnande i augusti.

På mailgruppen styrelsen@hjvf.se är ni alltid välkomna att ställa frågor eller komma med idéer gällande klubben och det övergripande arbetet. Specifika banfrågor svaras bäst på av resp. banchef, kontaktuppgifterna finns på hemsidan.

Till sist vill vi önska alla medlemmar en riktigt fin, glad och solig Midsommar!

Styrelsen Huddinge Jaktvårdsförening