Utvalda

Skjutförbud med kulvapen t o m den 31/7-2024

Banan gör sommaruppehåll vad gäller kulvapen under perioden midsommar till den sista Juli. Detta gäller även inskjutningsbanorna. Dock kan det skjutas med hagel på Tisdagar och Torsdagar, titta i hagelkalendern när funktionär finns på plats.

Trevlig sommar!

Styrelsen

Utvalda

Nya larmkoder f.o.m. 27/5-2024

Larmkoder i stugor och vapen-bunker kommer att bytas mot nya i samband med revision och uppdatering av hårdvaran.
Nya koder kommer gälla för utvändig såväl som invändig larmtablå i bunkern.

Bytet är inplanerat den 27 Maj. 
Efter byte/revision måste alla brukare/skyttar med kodbehörighet begära nya koder hos sin banchef.
Alla koder är personliga och får inte delas med andra, den som larmar av bunkern måste även larma på densamma, detta för att systemet loggar alla individuella av/på-larmningar.

Nya koder kommer i god tid före kodbyte finnas hos respektive banchef.

Utvalda

Medlemsavi 2024 SportAdmin

Idag, tors 8/2-2024 har medlemsavin för år 2024 skickats ut till alla medlemmar genom Sportadmin.

Har du som medlem INTE fått någon avisering? Maila styrelsen@hjvf.se med din aktuella mailadress och telefonnummer.

Utvalda

Info SportAdmin inför 2024

Sportadmin kommer sjösättas under januari/februari 2024. Mer info kommer löpande men tills dess kan alla medlemmar ladda ner appen.

Har du flyttat eller bytt telefonnummer? Se till att föreningen har korrekta uppgifter till dig som medlem. Maila uppgifterna till styrelsen@hjvf.se

Utvalda

Info

Jägarexamen & Skytteskolan är tyvärr för närvarande pausade och översyn pågår. Vi kommer på hemsidan att redovisa när verksamheten åter är igång.

Frågor? Maila styrelsen@hjvf.se

Styrelsen HJVF

Info Pistol & Korthålssektionen 2024

 • Tisdagen den 9/4 kl 18.00: Snub Nose
 • Lördagen den 4/5 kl 09.00: Fält C
 • Tisdagen den 7/5 kl 15.00: .22 Gevär
 • Lördagen den 11/5 kl 09.00: Fält B
 • Tisdagen den 14/5 kl 17.00: Glockenspiel *
 • Lördagen den 18/5 kl 09.00: Fält A
 • Tisdagen den 27/8 kl 18.00: Duell
 • Tisdagen den 17/9 kl 18.00: Sv-Krut
 • Tisdagen den 15/10 kl 18.00: Prec. A+B
 • Tisdagen den 12/11 kl 18.00: Revolver.38 WC
 • Lördagen den 14/12 kl 09.00: Julgrisen

* Minsta kaliber 9mm. Hölster. (Inget hölster = ingen start). 2 st magasin

KM i .22 gevär är öppen för alla medlemmar i HJVF.

För den som vill hålla i en tävling gäller samma rutin som för skjutledare i övrigt, skriv upp på tavlan samt meddela Mackie. Priser i form av medaljer guld, silver, brons ligger färdiga i kassaskåpet. Korvgrillning är en trevlig och uppskattad del av varje event, korv kan grillas av tävlingsledning i samråd med Maggis.

Med vänlig hälsning,

Pistolstyrelsen

Info Hagelsektionen 2024

KM TRAP                             Ons 29/5 kl. 17.00

KM COMPAK                       Ons 12/6 kl. 17.00

KM ESP                                Sön 8/9 kl. 09.00

KM SKEET                            Sön 1/12 kl. 09.00

Nyhetsbrev December – 7/2023

Efter det glädjande beskedet om klubbens förlängda arrende som meddelades i det förra nyhetsbrevet återkommer vi nu med en summering av 2023 som utlovat.

Arbetet under året som gått har för den nya styrelsen varit inriktat på medlemsnytta och modernisering, områden som visade sig vara väldigt eftersatta. 

Vad det gäller medlemsnytta kom det tydligt fram på årsmötet att medlemmarna efterfrågade mer löpande information under året och bättre ekonomiska underlag i god tid inför kommande årsmöten;

 • Nyhetsbrev per email, varav detta är det 7:e, är en kontinuerlig målsättning för att hålla medlemmarna informerade om vad som händer i klubben.
 • Beslut har tagits om att resultat-& balansräkning ska skickas ut till medlemmarna i god tid föreÅrsmötet för att ge möjlighet att ställa relevanta frågor etc kring ekonomin.
 • En gemensam mailadress för föreningsintyg intyg@hjvf.se har skapats då tidigare arbetssätt och bemanning gjorde hanteringen osäker.
 • SportAdmin, ett nytt digitalt medlemsprogram, är på väg att införas, mer om detta under ”I pipelinen”.
 • Medlemsdagar/arbetsdagar har bestämts ska genomföras både på vår och höst för intresserade medlemmar. Arbete blandat med social samvaro där styrelse och banchefer finns på plats för medlemmarna.

En arbetskrävande och mycket viktig del har moderniseringen av klubbens verksamhet varit.  Med sig efter årsmötet fick styrelsen uppgiften att börja med de mest grundläggande genomgångarna; sortera viktiga dokument och handlingar som var utspridda och osorterade.  Vapenlicenserna var ett exempel där flera vapen och licenser inte överensstämde sinsemellan eller saknades. Grundläggande inköps- & attestrutiner saknades helt och bokföringen och verifikationerna uppfyllde i många fall inte det man kallar god bokföringssed.  Styrelsen hade också att gå igenom de sidoverksamheterna som jägarexamen och skytteskolan där redovisning och underlag var långt ifrån tillfredsställande.

Den nya styrelsens första föga avundsvärda uppgift blev därför att helt inrikta arbetet på att rensa ut och strukturera upp verksamheten för att kunna möta det en ideell förenings medlemmar ska kunna förvänta sig:

 • Bokföringen har genomlysts av en upphandlad utomstående bokföringsbyrå och slutrapporten bekräftar stora brister. Kontantredovisningen beskrivs som särskilt undermålig, att det kan förekomma brottsliga handlingar (stöld/trolöshet mot huvudman), men att det inte går att avgöra genom att titta på de handskrivna sammanställningarna för år 2020-2022.
 • Att ett fåtal tidigare styrelseledamöter tagit ut bilersättning utan särskild förklaring är nu stoppat av styrelsen.
 • Inköpsrutinerna har dokumenterats och varje faktura ska nu godkännas av två personer och för större belopp krävs ett styrelsebeslut. Inköpsdokumentet finns tillgängligt för de medlemmar som vill ta del av detta.
 • Fakturor som inte stämmer med föreningens krav på tydlighet enligt inköpsrutinerna returneras och ska kompletteras innan betalning eventuellt sker.
 • Licenser och klubbvapen har inventerats och kompletterats i de fall de inte har stämt överens.
 • Jägarexamen och Skytteskolans verksamhet har gåtts igenom av en projektgrupp och utifrån den har styrelsen beslutat att pausa verksamheten tills vidare. Pga stor mängd ofullständiga underlag, undermålig kontoplan och märkliga konteringar har lönsamheten och föreningsnyttan för dessa verksamheter inte kunnat utredas i bokföringen.
 • Mot bakgrund av de brister och felaktigheter som uppdagats och konfirmerats vid genomlysningen gällande tidigare bokföring och redovisning, förbehåller sig styrelsen rätten att gå vidare på de sätt som anses lämpligt. Detta inbegriper kontakter och/eller anmälningar till myndigheter.
 • Styrelsen tog ett principbeslut att betalt arbete inte ska förekomma i föreningen efter att berörda parter inte kommit in med någon redovisning gällande detta.
 • Swish infördes efter sommaruppehållet för att underlätta för medlemmarna och funktionärerna trots ett visst internt motstånd. Det innebär en säkrare och enklare hantering för skjutledare och kassör och med mindre risk för svinn.
 • Styrelsen påminner om att HJVF nu är kontantfria att SWISH gäller vid alla banor(korvkassor undantagna). Om tekniken sviker vid försök till betalning måste senare försök göras, kontanter är inget alternativ längre. Namnlistan vid skjutledarplatsen kan nyttjas som minnesstöd. Vidare är det av vikt att även skyttar med skjutkort registreras i den elektroniska redovisningen.
 • Inventering av ammunition och övrig förbrukningsmateriel har genomförts på alla banor och verksamheter och rapporterats in till styrelsen.
 • Vår nya webadministratör har lagt ner ett stort jobb med allt bakomliggande jobb med bl.a den digitala rapporteringen och upprensningen av e-postadresser.  All e-post till föreningen går nu via föreningens egna mailkonton och inte till privata sådana.

I pipelinen;

 • Bokföringen kommer efter acklamation vid senaste styrelsemötet läggas över på en ny bokföringsbyrå, detta för att förbättra, förenkla och få kontroll på ekonomin.
 • SportAdmin, det nya medlemsprogrammet, stoppades under hösten för att avvakta förlängningen av arrendeavtalet. Det kommer nu att rullas ut under januari månad och innebär bättre medlemskommunikation, lättare och kostnadsfria utskick inför årsmöten, pushnotiser om något snabbt behöver meddelas osv.  Elektroniskt medlemskort och betalning via telefon är andra fördelar med programmet. Viktigt är att alla medlemmar ser till att e-postadresser och mobilnummer är uppdaterade.
 • Nyhetsbreven ska skickas kontinuerligt till alla medlemmar och kompletteras med pushnotiserna från SportAdmin vid behov.
 • Jägarexamen och Skytteskola tar den oberoende arbetsgruppen vidare från det projekt som genomförts och tittar på ev lönsamhet och intresse för framtida bruk. 
 • Bangruppen fortsätter nu med planeringen på längre sikt vad det gäller avtal och utveckling av skjutbanan i samråd med kommunen.
 • Rådjursbanan har legat i träda en längre tid men verkar nu få sin lösning till vårsäsongen. Ny banchef har tillträtt och börjat med arbetet att få ihop intresserade skjutledare. 
 • Vi planerar även utbyggnad av rådjursbanan med elektronisk markering som ska kunna användas ihop med befintlig slug/markmålsbana. En arbetsgrupp har fått i uppdrag att ta fram underlag och kalkyl åt styrelsen.
 • Öppet Hus för intresserade icke-medlemmar och medlemmar kommer att anordnas under våren. Under pandemin beslöt föreningen att inte anordna dessa så det blir ett uppskattat tema nu när vi kommer igång igen.
 • Skjutledarna som gör ett stort ideellt arbete för föreningens kommer också att uppmärksammas under vårkanten. Det blir en del aktiviteter som ska främja samarbetet mellan banorna och visa föreningens uppskattning för de som lägger mycket tid på att alla ska kunna komma till en öppen och fungerande bana. 
 • Nyckelinventeringen fortsätter och under i samband med det ses även säkerheten över på banan. Vi kommer även att begära in klubbnycklarna från inaktiva funktionärer då de bättre behövs för nytillkomna sådana.
 • Pistolsektionen har under senhösten och fortsatt nu då vintern börjat haft svårt att fylla alla skjutledarpassen.  Att vi som medlemmar gör lite mer och fyller på med flera pass än de förväntade är nödvändigt för att alla de vapenlösa medlemmarna skall kunna delta. 
 • Sist men inte minst vill styrelsen tacka Ronnie Cannerfelt för allt arbete som han har lagt ner som styrelseledamot och Banchef Pistol under många år. Ronnie och styrelsen önskar Bosse Jordmark lycka till i rollen som ny Banchef Pistol 2024

Styrelsen vill med detta nyhetsbrev också passa på att önska alla medlemmar, funktionärer, skjutledare och besökare på vår bana

God Jul & Gott Nytt År

I sista minuten:

Observera att motioner måste vara styrelsen tillhanda senast 2024-01-31 för att komma med i kallelsen till årsmötet.

På mailgruppen styrelsen@hjvf.se är ni alltid välkomna att ställa frågor eller komma med idéer gällande klubben och det övergripande arbetet. Specifika banfrågor svaras bäst på av respektive banchef enligt nedan, kontaktuppgifterna finns även på hemsidan.

Pistolbanan: ​pistolstyrelsen@hjvf.se

Älgbanan: ​alg@hjvf.se

Rådjursbanan:​ radjur@hjvf.se

Hagelbanan:​ hagelstyrelsen@hjvf.se

Styrelsen Huddinge Jaktvårdsförening